lifeloc รุ่น FC-20BT

เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% ) และสามารถพิมพ์การวัดค่าได้

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ lifeloc รุ่น FC-20BT
เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% ) และสามารถพิมพ์การวัดค่าได้

 

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจพร้อมเครื่องพิมพ์ผล (ไร้สาย)

รุ่น FC20 BT ยี่ห้อ Lifeloc ผลิตจาก Lifeloc Technologies,Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. วัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
เพื่อใช้ทดสอบ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจ
2. ลักษณะทั่วไป
2.1 ใช้ระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจแบบอัตโนมัติ
2.2 สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (AUTO TEST) และลมหายใจผ่าน (PASSIVE)
2.3 มีระบบเชื่อมโยงสาหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ (PRINTER) และคอมพิวเตอร์ภายนอกได้
2.4 จอแสดงผลแบบ Graphic LCD แสดงฟั่งก์ชั่นการทางานและผลการตรวจวัด มีไฟ BACK-LIGHT สาหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
2.5 มีเมนูการใช้งานของเครื่องเป็นภาษาไทย ใช้งานง่ายและสะดวก
2.6 มีหน่วยความจาสาหรับเก็บข้อมูลและแสดงผลภายหลังได้ 500 ค่า ( สามารถเพิ่มได้ถึง 1,000 ค่า)
2.7 หัวเป่า (MOUTH PIECE) สาหรับเป่าลมหายใจเข้าเครื่องโดยตรง
2.8 ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA จานวน 4 ก้อน สามารถทาการตรวจวัดได้ถึง 6,000 ครั้ง
2.9 มีเครื่องพิมพ์ผลแบบใช้ผ้าหมึก (IMPACT PRINTER) ชนิดพกพา ใช้กระดาษธรรมดา ซึ่งสามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดออกมาเป็นภาษาไทยได้ โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion
2.10 สามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดผ่านระบบไร้สาย (Bluetooth)
2.11 ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2540
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ
3.1 ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้าหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่อาจปะปนมากับลมหายใจ
3.2 สามารถวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 600 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (mg%)
3.3 ความแม่นยาในการวัดได้ตามมาตรฐาน DOT หรือ ไม่มากกว่า +0.005 BAC (เท่ากับ + 0.025 mg/litre BrAC หรือ + 5 mg% BAC) และ + 5% ที่ระดับสูงกว่า 0.100 BAC (100 mg%)
3.4 ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่ระดับแอลกอฮอล์ 0 mg% (ไม่มีแอลกอฮอล์ ) และ และอ่านค่าได้ภายใน 10 วินาที กรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
3.5 สามารถตรวจวัดครั้งต่อไปได้ทันทีที่ระดับแอลกอฮอล์ 0 mg% (ไม่มีแอลกอฮอล์ ) และ ภายใน 30 วินาที
กรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
3.6 สามารถกาหนดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ได้ และ ในระบบวัดมีอักษรแสดง “ ผ่าน ” เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ต่ากว่าค่าที่กาหนด และ “ ไม่ผ่าน ” เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าค่าที่กาหนด
-2 –
3.7 สามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดทั้งหมด หรือ เลือกพิมพ์ผลการตรวจวัดแต่ละครั้ง จากหน่วยความจาในตัวเครื่องได้โดยตรงผ่านเครื่องพิมพ์ผลระบบ Bluetooth
3.8 สามารถปรับเทียบเครื่องให้เท่ากับค่ามาตรฐานในตัวเองได้โดย อัตโนมัติหลังการวัดทุกครั้ง
3.9 สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ผลเพื่อพิมพ์ผลการวัดได้และต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทาทะเบียน
ประวัติ และสถิติ หรือพิมพ์ผลโดยใช้ SOFTWARE มาตรฐานจากผู้ผลิต
3.11 สามารถแสดงข้อมูล วัน, เวลา, เลขลาดับที่, ค่าที่วัดได้, หมายเลขเครื่อง,มีช่องสาหรับลงชื่อผู้ตรวจวัด และผู้
ถูกตรวจวัด เพื่อระบุรายละเอียดของผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยแสดงผ่านเครื่องพิมพ์
4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
4.1 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ รุ่น FC 20BT จานวน 1 เครื่อง
4.2 เครื่องพิมพ์ผลและอุปกรณ์ สาหรับชาร์จประจุไฟเครื่องพิมพ์ผล จานวน 1 ชุด
4.3 หลอดเป่าลมหายใจ จานวน 100 อัน
4.4 สอบเทียบค่ามาตรฐานที่กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ จานวน 1 ครั้ง
4.5 ผ้าหมึกและกระดาษพิมพ์ (ติดกับตัวเครื่อง) จานวน 1 อัน
4.6 กระเป๋าใส่เครื่องมืออุปกรณ์ จานวน 1 ใบ
4.7 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด
5. ข้อกาหนดอื่น
5.1 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5.2 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

คุณอาจจะชื่นชอบ…

  • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

    lifeloc รุ่น FC-10

    เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% )

    ดูสินค้า
    ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Scroll to Top