lifeloc รุ่น FC-10

เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% )

ดูสินค้า
อ่านเพิ่ม

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ lifeloc รุ่น FC-10
เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% )

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
รุ่น FC10 ยี่ห้อ Lifeloc ผลิตจาก Lifeloc Technologies,Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. วัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
เพื่อใช้ทดสอบ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจ
2. ลักษณะทั่วไป
2.1 ใช้ระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจแบบอัตโนมัติ
2.2 สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ทั้งแบบลมหายใจผ่าน (PASSIVE) และเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่อง(DIRECT TEST)
2.3 จอแสดงผลแบบ Graphic LCD แสดงฟั่งก์ชั่นการทางานและผลการตรวจวัด มีไฟ BACK-LIGHT สาหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
2.4 มีเมนูการใช้งานของเครื่องเป็นภาษาไทย ใช้งานง่ายและสะดวก
2.5 หัวเป่า (MOUTH PIECE) สาหรับเป่าลมหายใจเข้าเครื่องโดยตรง
2.6 ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA จานวน 4 ก้อน สามารถทาการตรวจวัดได้ถึง 6,000 ครั้ง
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ
3.1 ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้าหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่อาจปะปนมากับลมหายใจ
3.2 สามารถวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 600 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (mg%)
3.3 ความแม่นยาในการวัดได้ตามมาตรฐาน DOT หรือ ไม่มากกว่า +0.005 BAC (เท่ากับ + 0.025 mg/litre BrAC หรือ + 5 mg% BAC) และ + 5% ที่ระดับสูงกว่า 0.100 BAC (100 mg%)
3.4 ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่ระดับแอลกอฮอล์ 0 mg% (ไม่มีแอลกอฮอล์ ) และ และอ่านค่าได้ภายใน 10 วินาที กรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
3.5 สามารถตรวจวัดครั้งต่อไปได้ทันทีที่ระดับแอลกอฮอล์ 0 mg% (ไม่มีแอลกอฮอล์ ) และ ภายใน 30 วินาที
กรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
3.6 สามารถกาหนดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ได้ และ ในระบบวัดมีอักษรแสดง “ ผ่าน ” เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ต่ากว่าค่าที่กาหนด และ “ ไม่ผ่าน ” เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าค่าที่กาหนด
3.7 สามารถปรับเทียบเครื่องให้เท่ากับค่ามาตรฐานในตัวเองได้โดย อัตโนมัติหลังการวัดทุกครั้ง
4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
4.1 หัวเป่าลมหายใจ จานวน 100 อัน
4.2 กระเป๋าใส่เครื่องมืออุปกรณ์ จานวน 1 ใบ
4.3 สอบเทียบค่ามาตรฐานที่กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ จานวน 1 ครั้ง
4.4 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด
5. ข้อกาหนดอื่น
5.1 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

คุณอาจจะชื่นชอบ…

 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-5

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) ** โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า **

  ดูสินค้า
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-20BT

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% ) และสามารถพิมพ์การวัดค่าได้

  อ่านเพิ่ม
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Scroll to Top