lifeloc รุ่น FC-5

เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) ** โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า **

ดูสินค้า
อ่านเพิ่ม

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ lifeloc รุ่น FC-5
เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test) ** โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า **

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้น
รุ่น FC5 ยี่ห้อ Lifeloc ผลิตจาก Lifeloc Technologies,Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบ
เบื้องต้น (Screening Test) โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า
2. ลักษณะเฉพาะทั่วไป
2.1 มีระบบการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ
2.2 มีน้าหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวก
2.3 สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ได้ทั้งแบบเป่าลมหายใจผ่าน (Manual Test) และแบบเป่าลมหายใจเข้าไปในส่วนรับตัวอย่างโดยตรง (Auto Test)
2.4 จอแสดงผลแบบ Graphic LCD แสดงฟั่งก์ชั่นการทางานและผลการตรวจวัด มีไฟ BACK-LIGHT สาหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
2.5 มีตัวหนังสือ แสดงสถานะการทางาน
2.6 แสดงผลของระดับแอลกอฮอล์ที่ได้ 3 แบบ
– POS+ /- NEG Mode แสดงผลการวัดเป็น มีแอลกอฮอล์ (POS) มากกว่า 0 mg% และ ไม่มีแอลกอฮอล์ (NEG)
– Levels Mode แสดงผลการวัดเป็น ระดับแอลกอฮอล์
zero คือ น้อยกว่า 10 mg%
Low คือ 11-20 mg%
High คือ มากกว่า 21 mg%
-Open Container Mode ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในภาชนะบรรจุที่เปิดอยู่
2.7 มีส่วนรับตัวอย่างติดอยู่ที่ตัวเครื่อง สามารถทาความสะอาดได้โดยสะดวก
2.8 ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA จานวน 4 ก้อน สามารถทาการตรวจวัดได้ถึง 6,000 ครั้ง
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ
3.1 ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell)สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากไอ คีโตน ,อะซีโตน, สี, กาว, น้าหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน, และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่ปะปนมา กับลมหายใจ
3.2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที
3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน IEC68-2-32(Drop Test), IEC 68-2-27, IEC 68-2-29 (Shock Test) และ IEC 68-2-6 (Vibration Test)
4. ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อะไหล่
4.1 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

คุณอาจจะชื่นชอบ…

 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-20BT

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% ) และสามารถพิมพ์การวัดค่าได้

  อ่านเพิ่ม
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

  lifeloc รุ่น FC-10

  เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบละเอียด  ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบแบบละเอียดยืนยันผล บอกค่าเป็น (mg% )

  ดูสินค้า
  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Scroll to Top