SENTINEL

เครื่องวัดแอลกอฮอล์สำหรับใช้งานในโรงงาน และอุตสาหกรรม ตัวเครื่องแบบติดอยู่กับที่ ออกแบบเพื่อใช้ในโรงงาน มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถเชื่อมต่อกับประตูหมุน เครื่องสแกนนิ้ว หรือพัฒนาตามความต้องการของโรงงานนั้นๆ

เครื่องวัดแอลกอฮอล์สำหรับใช้งานในโรงงาน และอุตสาหกรรม ตัวเครื่องแบบติดอยู่กับที่ ออกแบบเพื่อใช้ในโรงงาน มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถเชื่อมต่อกับประตูหมุน เครื่องสแกนนิ้ว หรือพัฒนาตามความต้องการของโรงงานนั้นๆ

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ รุ่น SENTINEL™ ยี่ห้อ Lifeloc ผลิตจาก Lifeloc Technologies,Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา1. ระบบการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SENTINEL™
ปัจจุบันการเสียชีวิตในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 40% ของทัง้ หมด ซึ่งเกิดจากการบริโภค
แอลกอฮอล์ ซึ่งสัดส่วนของอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมที่มีแอลกอฮอล์เป็นปจั จัยจะมีแนวโน้วสูงขึ้นเรื่องๆ ทุกปี
SENTINEL™ สามารถคัดกรองพนักงานที่มีจำนวนมาก ผู้เยี่ยมชม หรือผู้รับเหมา เหมาะกับอุตสาหกรรมที่
ความอ่อนไหว เช่น การทำเหมือง การก่อสร้าง น้ำมัน/ก๊าช และประกอบชิ้นส่วนโลหะ
SENTINEL™ เป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติทัง้ หมด การทดสอบจะเริ่มการทำงานอัตโนมัติทัง้ หมดโดยการ
เป่าที่โคนเก็บลมหายใจ โดยไม่ต้องใช้ถ้วยเป่า หลอด หรือผู้ควบคุมการวัด ใช้สีที่ผ่านการยอมรับกันระหว่างประเทศ
เพื่อความพร้อมสำหรับผู้ทำการทดสอบและแสดงผลการวัด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้เบื้องต้น ผล
การตรวจวัดจะส่งค่าแสดงผลในทันที โดยรับประกันได้ว่าจุดตรวจไม่จำเป็นต้องมีจัดพักสำรอง ผลลัพธ์ที่มีค่าลบจะ
ส่งผลไม่ต่ำกว่า 2 วินาที ผลลัพธ์ที่มีค่าบวกจะส่งผลไม่ต่ำกว่า 10 วินาที
2. ระบบการทำงาน
2.1 อุปกรณ์การตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์เป็นระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ถ้วยเป่า
หลอด หรือผู้ควบคุมการวัด
2.2 การบูรณาการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับระบบจุดผ่านทุกรูปแบบ
2.3 จอ LCD สีเต็มรูปแบบสากล ที่ง่ายต่อการเข้าใจไอคอน
2.4 ส่วนประกอบเฉพาะแบบโมเดล ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา
2.5 สามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ในระยะไกลผ่านทางพอร์ต USB ภายในได้
2.6 มีระบบป้องกันพร้อมพอร์ตเปิดทัง้ หมดที่ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ
2.7 เส้นทางของลมหายใจจะถูกนำออกจากส่วนประกอบของระบบทัง้ หมดทำให้เครื่องลดการควบแน่น
2.8 การออกแบบที่ใส่บานพับสำหรับการเข้าถึงภายในได้ง่าย โดยไม่ต้องออกจากผนัง
2.9 ป้องกันการปลอมแปลงผ่านการเข้าถึงท่อร้อยสายและไม่มีปุ่มสัมผัส
2.10 ปรับแต่งอย่างเต็มที่สำหรับโปรโตคอลการทดสอบของแต่ละบุคคล
2.11 มีระบบการป้องกันนํ้าและฝุ่น: IP54
2.12 เต็มรับประกัน 1 ปีในทุกองค์ประกอบของระบบ
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ
3.1 ระบบทางเข้า ได้รับการออกแบบเพื่อทำงานกับประตูหมุน บูททางเข้า นาฬิกาตามเวลาจริง และประตู
หรืออุปกรณ์ การเข้าถึงอื่น ๆ
3.2 การวัดแบบพาสซีฟ กาตรวจวัดสำหรับตรวจจับแอลกอฮอล์ในผุ้รับการทดสอบ การวัจะเริ่มการทำงาน
อัตโนมัติ เมื่อผู้รับการทดสอบเป่าในช่องที่กำหนดไว้ ไม่จำเป็นต้องมีที่เป่าปาก ช่วยลดต้นทุนการใช้งาน
-2 –
3.3 การทำงานอย่างรวดเร็ว การตอบสนองแบบทันทีที่มีค่าลบ และน้อยกว่า 10 วินาที ที่มีค่าค่าบวกสามารถ
รับการทดสอบได้มากกว่า 100 ครัง้ ภายใน 1 ชัว่ โมง
3.4 ตัวเรือนที่ทนทาน โครงสร้างชูปอลูมิเนียมที่ได้รับการออกแบบ เพื่อป้องกันฝุ่นและการสัน่ สะเทือน
3.5 การอัพเดตระยะไกล สามารถปรับปรุงระบบเพื่อทำงานในสนามได้โดยใช้อินเฟส USB ภายใน
3.6 ความสามารถในการบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์หรือนำออกจากผนัง
SENTINEL™ มีส่วนประกอบที่เป็นโมเดล สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ง่ายดาย
3.7 การสื่อสาร ใช้หน้าจอ LCD สีร่วมกับไอคอนที่เข้าจได้ง่ายเพื่อทำการสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้รับการ
ทดสอบ ไม่ต้องมีการแปลความของผู้ใช้
4. ข้อมูลจำเพาะ
4.1 ขนาด 8 นิ้ว x 13 นิ้ว ( 203 มม. x 330 มม.)
4.2 น้ำหนัก 4.75 ปอนด์ ( 2.15 กก. )
4.3 การเก็บตัวอย่าง อัตโนมัติพาสซีฟ
4.4 เซนเซอร์ เซลล์เชื้อเพลิงแบบเต็ม 1 นิ้ว
4.5 จอแสดงผล LCD ดิจิทัลเต็มหน้าจอ
4.6 เวลาอุ่นเครื่อง 90 วินาที
4.7 การสื่อสาร เอาต์พุตรีเลย์
4.8 การอัพเดตซอฟแวร์ USB
4.9 เวลาการตอบสนอง ทันทีกรณีผลเป็นลบ ไม่น้อยกว่า 10 วินาทีกรณีผลเป็นบวก
4.10 เวลาในการคืนสภาพ ทันทีสำหรับค่าลบ ภายใน 20 วินาทีสำหรับค่าบวก
4.11 อุณหภูมิการทำงาน 32 – 130 F ( 0 – 55 C )
5. ข้อกำหนดอื่น
5.1 มีหนังสือแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5.2 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

Scroll to Top